Villkor – Dryboy skip to Main Content

Dryboy AB – KÖPVILLKOR

PRISER

Alla priser som anges på Dryboy AB’s webshop inkluderar mervärdesskatt (moms) om 25%. Kostnad för Frakt tillkommer och beloppet anges i samband med din beställning.

Vi förbehåller oss för eventuella moms- eller avgiftsändringar. Vårt sortiment och våra priser kan komma att justeras löpande från tid till annan. Du är dock alltid säker på det avtalade priset vid tidpunkten för din beställning.

BETALNING

Vi använder Klarna och PayPal som partners för köp via Dryboy AB’s webshop. Det innebär att du betalar helt säkert, antingen via faktura, med bankkort, kreditkort eller bankkonto. Dryboy AB ser aldrig några uppgifter om ditt kreditkortsnummer eller bankkonto och all kort- och personuppgiftsinformation via både Klarna och PayPal är krypterad.

Läs mer på: Klarna, https://www.klarna.com/se  eller

PayPal, https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/personal


LEVERANS:

Din produkt (överdrag) levereras hopvikt i en specialsydd väska. Eftersom överdraget varit vikt kan du räkna med att det förekommer veck på den. Detta är helt normalt och vecken rätar vanligen ut sig efter en kortare tids användning.
Vi producerar och levererar normalt din produkt inom cirka 2 veckor från beställningstillfället. När din produkt är producerad, kontrollerad av oss och på väg att levereras aviseras detta via e-post.

Frakten av din produkt sker inom hela Sverige genom Schenker. Leverans sker till det Schenker-ombud som ligger närmast den adress du angivit vid beställningen. I samband med att din produkt skickas till dig får du ett meddelande.

ÅNGERRÄTT

Enligt lag är det 14 dagars ångerrätt, men då våra produkter framställs (skräddarsys) speciellt efter dina behov, bortfaller ångerrätten när tillpassningen av din beställning påbörjats. När du godkänner din beställning på hemsidan och accepterar våra Allmänna Villkor, accepterar du att tillpassningen påbörjas och att ångerrätten därmed bortfaller.

Om du mot förmodan skulle ångra dig efter genomförd beställning, ber vi dig att snarast kontakta oss så gör vi vårt bästa för att upphäva din order och stoppa produktionen av din produkt. Vi kan dock inte garantera att det är möjligt att häva din order, eftersom det är avhängigt om din produkt redan har börjat produceras.

GARANTI

Utöver vad som i övrigt regleras genom Konsumentköplagen, lämnar Dryboy AB hela fem års garanti på din produkts vattentäthet från den dag din produkt köptes in. Vattentäthet avser förmågan hos det tyg som använts för att sy ditt överdrag att motstå genomträngning av vatten såsom regn, snö och dagg. Denna utökade garanti gäller för det fall överdraget har använts för det ändamål för vilket den är framställd, att den är oskadad; det vill säga har hanterats med normal aktsamhet och skötsel, samt att den inte utsatts för yttre påverkan eller olyckshändelse som skadat tyget. Den utökade garantin gäller inte om överdraget används för annat ändamål eller på ett felaktigt sätt, som t.ex. att bristande avrinning gör att det bildas stora pölar av regnvatten som blir stående under längre perioder.

REKLAMATIONSRÄTT

Som konsument (privatperson) har du alltid tre års lagstadgad reklamationsrätt, vilket betyder att du antingen kan begära att få din vara reparerad, utbytt, att köpet hävs eller få avdrag på priset, beroende på aktuell situation. Reklamationsrätten innebär att du som kund kan klaga över fel och brister hos produkten som är köpt av Dryboy AB inom tre år från tidpunkten du mottog varan. Rätten att reklamera gäller dock endast under förutsättning att dessa fel och brister inte uppstått som en följd av felaktig eller oaktsam användning av produkten eller att produkten på annat sätt skadats genom yttre påverkan, hantering eller olyckshändelse efter att du mottagit produkten.


ÅBEROPA GARANTI ELLER REKLAMATION

Du ska åberopa din Garanti eller reklamera din produkt i rimlig tid efter att du har konstaterat bristen. Det första du ska göra är att kontakta Dryboy AB via e-post, brev eller telefon. Därefter ska produkten skickas till Dryboy AB. Tänk på att spara ditt kvitto eller fraktsedel för köpet, då detta gäller som garantiunderlag.
E-post: order@dryboy.se
Telefon: 031-75 70 700

Adress: Björkuddsgatan 13, 412 62 Göteborg

Avtal på Dryboy AB webshop kan i dagsläget endast tecknas på svenska.

——————————————————————
Dryboy AB – INTEGRITETSPOLICY

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss på Dryboy AB. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Dryboy AB
556880-1285
Björkuddsgatan 13, 412 62 Göteborg

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer (endast i de fall köp ej genomförs via Klarna eller PayPal), adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst muntligen eller skriftligen.

Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår websida och web-shop.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi kan även komma att rekommendera nya produkter och lösningar kring våra produkter eller tjänster samt skicka personliga erbjudanden. Denna behandling kan innefatta profilering.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Tävlingar

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag (frakter), marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår kundservice som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras inom 12 månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i fem år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
  • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
  • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begräsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

  • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
  • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
  • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren har lagt något i varukorgen och så vidare.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kan flera av funktionerna på webbplatserna sluta att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning, och kommer då inte ”ihåg” vad som har gjorts i föregående steg.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med ett urval av företag för att förbättra vår kommunikation och marknadsföring.

Dryboy’s webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via info@dryboy.se eller genom att ringa 031-75 70 700

Back To Top